O nas

Szkoła społeczna

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 istnieje od 1990 roku. Jej właścicielem jest społeczność rodziców działających w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Samodzielnym Kole Terenowym nr 38.

W przeciwieństwie do szkół prywatnych szkoła społeczna nie jest nastawiona na zysk. Wszystkie uzyskane środki (z wpłat rodziców oraz subwencji oświatowej) wydawane są na cele statutowe szkoły i służą rozwijaniu uczniów.

Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej  — nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Misja szkoły

Misja szkoły oparta jest na poniższych podstawowych wartościach:

WIEDZA – rozumiana jako postawa ucznia zarażonego pasją uczenia się przez całe życie, wyposażonego w niezbędny bagaż erudycji na danym poziomie edukacji, umiejącego wykorzystać posiadane wiadomości oraz sprawności do wykonywania konkretnych działań oraz rozwiązywania problemów,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – rozumiana jako postawa ucznia, który posiada osobistą motywację do rozwoju, jest zaangażowany w zdobywanie wiedzy, czuje się zobowiązany dotrzymywać danego słowa oraz zawartych umów, jest punktualny

DZIELNOŚĆ – rozumiana jako postawa ucznia, który jest zaradny, samodzielny, aktywny życiowo, posiada cechę przedsiębiorczości, która wyraża się w zdolności do planowania oraz przeprowadzania kreatywnych, prekursorskich działań, czynności i projektów,

TWÓRCZOŚĆ – rozumiana jako postawa ucznia, który potrafi uczyć się i działać w sposób prekursorski, niekonwencjonalny, kreatywny; który czuje potrzebę samorealizacji

DOBRO WSPÓLNE – rozumiane jako postawa ucznia, który ma poszanowanie dla prawa oraz reguł rządzących życiem i funkcjonowaniem szkoły; który potrafi komunikować się z innymi zarówno w sensie nawiązania relacji, jak i rozwiązywania konfliktów; który jest uwrażliwiony społecznie, to znaczy w perspektywie jego decyzji poza dobrem własnym znajduje się także dobro innego człowieka,

ŻYCZLIWOŚĆ – rozumiana jako postawa ucznia, który zachowuje na co dzień pogodę ducha; który jest otwarty, koleżeński, tolerancyjny, nastawiony na dialog i rozwiązania ugodowe zamiast eskalacji konfliktu.

Organ prowadzący

STO to największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie prowadzi prawie 100 szkół i przedszkoli, które zapewniają dzieciom i młodzieży optymalne warunki rozwoju. W placówkach prowadzonych przez STO uczy się obecnie ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe działa poprzez samodzielne koła terenowe (SKT). SKT Nr 38 STO – organ, który prowadzi naszą szkołę – jest jednym z ponad 70 kół terenowych STO. Przedstawiciele kół i szkół spotykają się co roku na Konferencji Programowej STO i zdobywają nowe umiejętności podczas Wakacyjnej Szkoły STO. Co kilka lat, zgodnie z postanowieniami Statutu STO, delegaci z kół terenowych wybierają władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w tym Zarząd Główny STO.

STO wspiera koła w prowadzeniu szkół. Stowarzyszenie działa również na rzecz poprawy jakości edukacji, zabiegając o to, by polska szkoła była nowoczesna, otwarta na świat i przyjazna uczniom. Przedstawiciele STO regularnie zabierają głos w sprawach ważnych dla polskiej szkoły, a stowarzyszenie konsultuje i opiniuje projekty aktów prawnych, dotyczących oświaty. STO wspiera także inicjatywy, które wzbogacają edukację dzieci, młodzieży i dorosłych.

Więcej informacji o Społecznym Towarzystwie Oświatowym znajdą Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia www.sto.org.pl 

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr 38 STO stanowi 6 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Koła na trzyletnią kadencję, a pracą Zarządu Koła kieruje Prezes.

Zarząd SKT: 

Artur Malinowski – prezes Zarządu
Tomasz Walkiewicz – wiceprezes Zarządu
Małgorzata Żyguła-Kokoszka – sekretarz
Błażej Soczówka – skarbnik
Tomasz Nocuń – członek Zarządu
Wiktor Jaszczyński – członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Alicja Rogowska
Joanna Mróz
Marcin Jędrzejczyk

Adres mailowy: zarzad@twojaszkola.pl
Konto Samodzielnego Koła Terenowego nr 38 Społecznego Towarzystwa Oświatowego: 16160011981749093750000001
Sprawozdania Zarządu dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej po wpisaniu KRS 0000028948.

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego podjął uchwałę w sprawie zasad nabywania i utraty członkostwa zwyczajnego w STO. Począwszy od 1 września 2023 r. nowi członkowie STO składają deklarację członkowską przez Portal Członkowski STO.
Zarząd Główny STO, zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, ustalił roczną składkę członkowską w roku obrotowym 2023/2024 na 74 zł.

Portal Członkowski Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwany dalej „Portalem Członkowskim STO” działa pod adresem www.sto.org.pl/portal-czlonkowski

Członkom zwyczajnym STO przysługują:

  • czynne i bierne prawo wyborcze – czyli przede wszystkim prawo do wybierania organów Samodzielnego Koła Terenowego nr 38 STO – organu prowadzącego SSP7,
  • prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
  • prawo wyrażania swoich opinii i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.