O nas

Szkoła społeczna

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 istnieje od 1990 roku. Jej właścicielem jest społeczność rodziców działających w ramach Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Samodzielnym Kole Terenowym nr 38.

W przeciwieństwie do szkół prywatnych szkoła społeczna nie jest nastawiona na zysk. Wszystkie uzyskane środki (z wpłat rodziców oraz subwencji oświatowej) wydawane są na cele statutowe szkoły i służą rozwijaniu uczniów.

Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej  — nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Misja szkoły

Misja szkoły oparta jest na poniższych podstawowych wartościach:

WIEDZA – rozumiana jako postawa ucznia zarażonego pasją uczenia się przez całe życie, wyposażonego w niezbędny bagaż erudycji na danym poziomie edukacji, umiejącego wykorzystać posiadane wiadomości oraz sprawności do wykonywania konkretnych działań oraz rozwiązywania problemów,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – rozumiana jako postawa ucznia, który posiada osobistą motywację do rozwoju, jest zaangażowany w zdobywanie wiedzy, czuje się zobowiązany dotrzymywać danego słowa oraz zawartych umów, jest punktualny

DZIELNOŚĆ – rozumiana jako postawa ucznia, który jest zaradny, samodzielny, aktywny życiowo, posiada cechę przedsiębiorczości, która wyraża się w zdolności do planowania oraz przeprowadzania kreatywnych, prekursorskich działań, czynności i projektów,

TWÓRCZOŚĆ – rozumiana jako postawa ucznia, który potrafi uczyć się i działać w sposób prekursorski, niekonwencjonalny, kreatywny; który czuje potrzebę samorealizacji

DOBRO WSPÓLNE – rozumiane jako postawa ucznia, który ma poszanowanie dla prawa oraz reguł rządzących życiem i funkcjonowaniem szkoły; który potrafi komunikować się z innymi zarówno w sensie nawiązania relacji, jak i rozwiązywania konfliktów; który jest uwrażliwiony społecznie, to znaczy w perspektywie jego decyzji poza dobrem własnym znajduje się także dobro innego człowieka,

ŻYCZLIWOŚĆ – rozumiana jako postawa ucznia, który zachowuje na co dzień pogodę ducha; który jest otwarty, koleżeński, tolerancyjny, nastawiony na dialog i rozwiązania ugodowe zamiast eskalacji konfliktu.

Organ prowadzący

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) powstało w 1987 roku jako organizacja obywatelska zajmująca się sprawami edukacji.

W ramach STO na terenie całej Polski działa ponad 200 placówek: szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz jedna uczelnia wyższa. W szkołach STO uczy się niemal 20 tysięcy dzieci i młodzieży.

Szkoły STO charakteryzują się wysokim poziomem nauczania, co potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnych, oraz bardzo ciekawą ofertą wychowawczą, uwzględniającą oczekiwania rodziców.

Uczniowie w szkołach STO traktowani są podmiotowo, mają liczne zajęcia dodatkowe i nowocześnie prowadzone lekcje języków obcych, uprawiają ulubione formy sportu. Celem edukacji jest ich wszechstronny rozwój, rozbudzenie chęci do nauki, aktywności i samodzielności.

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Nr 38 STO stanowi 5 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Koła na trzyletnią kadencję, a pracą Zarządu Koła kieruje Prezes.

Zarząd SKT: 

Artur Malinowski – prezes Zarządu
Wiktor Jaszczyński – I wiceprezes Zarządu
Miłosz Mleczek – II wiceprezes Zarządu
Łukasz Warcholiński – skarbnik
Tomasz Walkiewicz – sekretarz

Komisja rewizyjna:

Alicja Rogowska
Joanna Mróz
Marcin Jędrzejczyk

Delegaci koła:

Artur Malinowski
Łukasz Warcholiński
Miłosz Mleczek

Adres mailowy: zarzad@twojaszkola.pl

Deklaracja członkowska SKT – pobierz.

 

Sprawozdania Zarządu dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej po wpisaniu KRS 0000028948.

Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 41 zł i płatna jest do 30 listopada każdego roku kalendarzowego.

Konto Samodzielnego Koła Terenowego nr 38 Społecznego Towarzystwa Oświatowego:  80 1240 1444 1111 0010 1397 2821