ROZSZERZENIA

Rozszerzenia to opcjonalne zajęcia edukacyjne, podczas których uczniowie mogą w stopniu zaawansowanym, przekraczającym podstawę programową, rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności z wybranych przedmiotów.
Rozszerzenia są opcjonalne, uczniowie wraz z rodzicami, po zapoznaniu się z programem, sami podejmują decyzję dotyczącą wyboru zajęć. Uczeń może wybrać dowolną liczbę rozszerzeń.

Praca uczniów na tych zajęciach nie jest oceniana i nie są wykazywane na świadectwach. Na zakończenie roku uczniowie otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w tych zajęciach.

Zajęcia są wpisane na stałe w plan lekcji klas, dla których są przeznaczone. Zapisy odbywają się bezpośrednio u nauczyciela na pierwszych zajęciach lekcyjnych.

 

Tematyka zajęć na rok szkolny 2022/2023

Język polski kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Renata Łaczek
Termin zajęć: poniedziałek godz.  7.05- 7.50 

Siła słowa – hasło przewodnie zajęć

Adresatami zajęć są uczniowie klas VI,  którzy poprzez zabawę  pragną poszerzyć swoje  kompetencje humanistyczne. 

W czasie zajęć uczniowie będą mogli m.in. zdobyć świadomość językową, nauczyć się właściwego prezentowania swojego stanowiska i zabierania głosu w dyskusji, odczytywać oraz analizować  różne teksty kultury pobudzające wyobraźnię i mobilizujące do twórczego myślenia, a także dać upust indywidualnym zainteresowaniom literackim.

 Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.”

 1. Emisja głosu.
 2. Świadomość językowa.
 3. Zasady właściwej komunikacji.
 4. Kultura dyskusji i kultura słowa.
 5. Czy mógłbym  zostać oratorem?
 6. Moim zdaniem -prezentacja własnego stanowiska.
 7. Fakt, opinia, argumentacja.
 8.  Jak przełamać bariery przed wystąpieniem publicznym?

„Kto mi dał skrzydła”

 1. Czytać od deski do deski- książki i biblioteka.
 2. Portrety literackie.
 3. Po drugiej stronie lustra- odkryj o swoją wyobraźnię.
 4. Epickie talenty.
 5. Sztuka interpretacji i interpretacja sztuki.
 6. Kreatywność mile widziana.
 7. Edycja tekstu.
Język polski kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marta Bieryt
Termin zajęć: czwartek,  godz. 15.20 – 16.05

Działania podejmowane podczas zajęć obejmują tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi szczególnych zainteresowań uczniów i ich zdolności poznawczych, a także przygotowanie uczniów do konkursów tematycznych z języka polskiego.

Zakres omawianego materiału podczas zajęć:

 1. Analiza i interpretacja utworu literackiego:
 • doskonalenie świadomego odbioru różnych tekstów kultury na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym z uwzględnianiem przynależności do określonych epok  literackich,
 • odczytywanie i rozumienie kontekstów historycznych i kulturowych, m.in. kierunki filozofii odrodzenia, oświecenia i romantyzmu i ich przejawy w wybranych utworach literackich, • rozpoznawanie najpopularniejszych motywów i toposów w wybranych dziełach literackich,
 • doskonalenie interpretacji tekstów pisanych i innych tekstów kultury, uwzględniającej  intencję nadawcy oraz konteksty niezbędne do interpretacji,
 • rozpoznawanie konwencji literackich i wskazywanie ich przejawów w utworach (fantastyka, symbolizm, mimetyzm, realizm, groteska),
 • rozpoznawanie podstawowych kategorii estetycznych na przykładach wybranych tekstów  literackich,
 • podstawy intertekstualności, czyli rozpoznawanie i analiza relacji pomiędzy różnymi  tekstami kultury (obraz i tekst pisany).
 1. Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie):
 • doskonalenie dłuższych form wypowiedzi pisemnej: odmiany rozprawki; własne wytwory  literackie,
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego wyrażania opinii i zabierania głosu w dyskusji,• doskonalenie umiejętności pięknego przemawiania i recytowania.

3.Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka):  • rozpoznawanie i określanie funkcji tekstu (w tym fatycznej i magicznej), • rozróżnianie pojęcia manipulacji, dezinformacji, postprawdy, stereotypu, bańki informacyjnej, wiralności (rozpoznawanie i charakteryzowanie tych zjawisk w tekstach  kultury i przestrzeni medialnej),

 • pogłębienie wiadomości o głoskach i zjawiskach fonetycznych; hiperpoprawność  i niechlujność wymowy,
 • poszerzenie wiadomości i umiejętności dotyczących analizy słowotwórczej wyrazów; skróty  i skrótowce,
 • wzbogacanie zasobu słownikowo-frazeologicznego ucznia (rodzaje i pochodzenie związków  frazeologicznych),
 • analiza budowy zdania wielokrotnie złożonego.
 1. Ortografia i interpunkcja:
 • utrwalanie znajomości zasad pisowni poprawnej pod względem ortograficznym  i interpunkcyjnym.
Język polski kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marta Pierzgalska
Termin:  poniedziałek,  godz. 7.05-7.50

Działania podejmowane podczas zajęć obejmują tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi szczególnych zainteresowań uczniów i ich zdolności poznawczych, a także przygotowanie uczniów do konkursów tematycznych z języka polskiego.

Zakres materiału omawianego podczas zajęć:

Analiza i interpretacja utworu literackiego:

 • doskonalenie świadomego odbioru różnych tekstów kultury na poziomie dosłownym, przenośnym, symbolicznym oraz aksjologicznym z uwzględnianiem przynależności do określonych epok literackich,
 • odczytywanie i rozumienie kontekstów historycznych i kulturowych, m.in. kierunki filozofii odrodzenia, oświecenia i romantyzmu i ich przejawy w wybranych utworach     literackich,
 • rozpoznawanie najpopularniejszych motywów i toposów w wybranych dziełach literackich,
 • doskonalenie interpretacji tekstów pisanych i innych tekstów kultury, uwzględniającej intencję nadawcy oraz konteksty niezbędne do interpretacji,
 • rozpoznawanie konwencji literackich i wskazywanie ich przejawów w utworach (fantastyka, symbolizm, mimetyzm, realizm, groteska),
 • rozpoznawanie podstawowych kategorii estetycznych na przykładach wybranych tekstów literackich,
 • podstawy intertekstualności, czyli rozpoznawanie i analiza relacji pomiędzy różnymi tekstami kultury (obraz i tekst pisany).

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie):

 • doskonalenie dłuższych form wypowiedzi pisemnej: odmiany rozprawki; własne wytwory literackie – prezentacja, analiza, wsparcie,
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego wyrażania opinii i zabierania głosu w dyskusji,
 • doskonalenie umiejętności pięknego przemawiania i recytowania.
 • własne wytwory literackie,
 • elementy publicystyki – redagowanie sprawozdań, reportaży, próby redakcji gazetki szkolnej wydawanej przy okazji ważnych wydarzeń szkolnych.

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka):

 • rozpoznawanie i określanie funkcji tekstu (w tym fatycznej i magicznej),
 • rozróżnianie pojęcia manipulacji, dezinformacji, postprawdy, stereotypu, bańki informacyjnej, wiralności (rozpoznawanie i charakteryzowanie tych zjawisk w tekstach kultury i przestrzeni medialnej),
 • pogłębienie wiadomości o głoskach i zjawiskach fonetycznych; hiperpoprawnośći niechlujność wymowy,
 • poszerzenie wiadomości i umiejętności dotyczących analizy słowotwórczej wyrazów; skróty i skrótowce,
 • wzbogacanie zasobu słownikowo-frazeologicznego ucznia (rodzaje i pochodzenie związków frazeologicznych),
 • pogłębianie funkcjonalnej wiedzy z zakresu nauki o języku.

Samokształcenie:

 • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym zasobów cyfrowych, oceny ich rzetelności, wiarygodności i poprawności merytorycznej,
 • kształcenie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania oraz syntezy poznanego materiału,
 • wyrabianie nawyku samodzielnej, systematycznej lektury,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w różnych formach aktywności intelektualnej i twórczej,
 • umacnianie postawy poszanowania dla cudzej własności intelektualnej,
 • rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.

 

Chemia kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Izabela Stępień
Termin zajęć: poniedziałek, godz. 7.05-7.50

Początek przygody z chemią jest zawsze emocjonujący, obiecujacy, tajemniczy. Młody eksperymentator musi zaznajomić się ze specyficznym środowiskiem laboratorium, nauczyć się podstawowych technik, dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych, ale przede wszystkim zrozumieć istotę i wszechstronność tego fascynującego przedmiotu. W skrócie głównym celem tych zajęć jest sprawienie, że ich uczestnik „poczuje chemię’ do chemii.

W trakcie naszych spotkań będziemy:
1 Poznawać sprzęt i odczynniki laboratoryjne i uczyć się je poprawnie wykorzystywać
2 Uczyć się dbałości o siebie i o pracownię
3 Zaznajamiać się z podstawowymi technikami laboratoryjnymi i nomenklaturą chemiczną
4 Uczyć się poprawnie stawiać hipotezy, sprawdzać je, opisywać przeprowadzone czynności oraz wyciągać wnioski
5 Omawiać i eksperymentować w zakresie
5.1 Kosmetyków i środków piorących – analiza właściwości, laboratoryjna produkcja mydeł i kremów
5.2 Żywności – analiza właściwości dodatków konserwujących, składników odżywczych, produkcja laboratoryjna wybranych produktów spożywczych, psucie się żywności
5.3 Lekarstw i narkotyków – podstawowa analiza ogólnodostępnych lekarstw, podział i niebezpieczeństwa związane z narkotykami – referaty, brak części doświadczanej
5.4 Tworzyw sztucznych

ZAPRASZAM maksymalnie 10 osób

Chemia kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Izabela Stępień
Termin zajęć: poniedziałek, godz. 15.20-16.05

Chemia to podstawa badań, na których opiera się współczesna kryminalistyka. Z osiągnięć tej nauki często korzystają organy śledcze. Chemiczne badania kryminalistyczne mają bardzo szerokie zastosowanie, od ustalania ojcostwa, przez identyfikację broni palnej, aż do wykrywania materiału biologicznego pozostawionego na miejscu zbrodni. Wykorzystuje się w tym celu różnorodne odczynniki i specjalistyczny sprzęt laboratoryjny.
Celem tych zajęć jest zapoznanie uczestników z częścią metod i procedur badawczych stosowanych współcześnie w naukach kryminalistycznych. Uczniowie uzyskują podstawową wiedzę w zakresie metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Skrócona tematyka zajęć:
1 WYKRYWANIE ZWIĄZKÓW PATOLOGICZNYCH W PŁYNACH USTROJOWYCH
2 PODSTAWY CHEMII ANALITYCZNEJ
3 METODY IDENTYFIKACYJNE CHEMII SĄDOWEJ
3.1 ANALIZA ODCISKÓW PALCÓW
3.2 ANALIZA ODCISKÓW USZU
3.3 UJAWNIANIE ŚLADÓW KRWAWYCH
3.4 WYKRYWANIE METALI
3.5 ANALIZA INNYCH POZOSTAWIONYCH ŚLADÓW
4 BADANIA IDENTYFIKACYJNO-PORÓWNAWCZE MATERIAŁÓW KRYJĄCYCH NA DOKUMENCIE (ANALIZA ŻELI DŁUGOPISOWYCH)

Geografia kl.VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Bartłomiej Blada
Termin zajęć: wtorek, godz. 14.30 – 15.15

Program „ Alfabet geograficzny szóstoklasisty” skierowany jest do uczniów klasy 6-tej, szczególnie zainteresowanych rozwijaniem,wzbogacaniem swojej wiedzy ogólnogeograficznej. Zajęcia maja na celu również doskonalenie umiejętności poznawczych, rozbudzenie ciekawości światem. Zakres programu nie stanowi zamkniętej całości, uzupełniany będzie przez pomysły i sugestie uczniów.

Bloki tematyczne

1. Przyrodniczy system Ziemi:

 • budowa i funkcjonowanie przyrodniczych sfer Ziemi,
 • zależności w przyrodniczym systemie Ziemi,
 • zmiany związane z rozwojem cywilizacyjnym,
 • ciekawe miejsca i zjawiska przyrodnicze na Ziemi,
 • rekordy geograficzne na Ziemi,
 • poznajemy i lokalizujemy obiekty geograficzna na mapie fizycznej świata.

2. Kosmos:

 • podstawowe pojęcia astronomiczne,
 • Ziemia w Układzie Słonecznym,
 • niebo z Ziemi – gwiazdozbiory,
 • przyrodnicze następstwa ruchów Ziemi,
 • badanie kosmosu dawniej i dzisiaj.

3. Europa – wiem więcej:

 • ćwiczymy znajomość nazw geograficznych z mapy fizycznej i politycznej Europy,
 • poznajemy różne regiony Europy, interesujące pod względem:
  • przyrodniczym
  • kulturowym
  • społecznym
  • ekonomicznym
 • wielkie odkrycia geograficzne,
 • szlaki handlowe z Europy.

4. Umiejętności geograficzne:

 • lokalizowanie miejsc na Ziemi ( np. współrzędne geograficzne),
 • praca z mapą poziomicową – różnice wysokości,
 • różnice czasowe na Ziemi,
 • wysokość Słońca nad horyzontem,
 • siatki kartograficzne
 • obliczenia klimatyczne.

5. Projekty, prezentacje przygotowane samodzielnie przez uczniów.

6. A to ciekawe! Analizujemy ciekawe zjawiska w przyrodzie.

 

Geografia kl.VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta Lejkowska
Termin zajęć: wtorek, godz. 15.20 – 16.05

Program „ Palcem po mapie- wiem więcej” skierowany jest do uczniów szczególnie zainteresowanych rozwijaniem,wzbogacaniem swojej wiedzy geograficznej.
Zajęcia maja na celu doskonalenie umiejętności poznawczych, rozbudzenie ciekawości systemem przyrodniczym, społecznym i gospodarczym świata wokół nas.
Celem równie ważnym jest przygotowanie uczniów do Małopolskiego Konkursu Geograficznego.
Zakres programu nie stanowi zamkniętej całości, uzupełniany będzie przez pomysły i sugestie uczniów.

Bloki tematyczne:

 1. „Polska- moja ojczyzna- przyroda, społeczeństwo i gospodarka” – temat konkursu geograficznego na rok szkolny 2022/2023.
 2. Umiejętności matematyczno-geograficzne ważne i potrzebne.
  * lokalizowanie miejsc na Ziemi ( np. współrzędne geograficzne)
  * praca z mapą poziomicową – różnice wysokości,
  * różnice czasowe na Ziemi,
  * wysokość Słońca nad horyzontem,
  * siatki kartograficzne
  * obliczenia klimatyczne.
 3. Doskonalenie znajomości nazw geograficznych z mapy Polski i reszty Świata:
  * mapa fizyczna ,
  * częściowo mapa polityczna,
  * regiony geograficzne.
 4. Przyrodniczy system na Ziemi:
  * budowa i funkcjonowanie przyrodniczych sfer Ziemi,
  * Ziemia z nieba,
  * podróż w czasie- geologiczna przeszłość,
  * „ logika” atmosfery,
  * jaki to krajobraz i jego modelowanie,
  * hydrosfera
  * groźne zjawiska przyrodnicze,
  * biosfera- najsłynniejsze parki narodowe.
 5. A to ciekawe ! Analizujemy wyjątkowość przyrodniczą wybranych miejsc, np. :
  * Wielki Kanion Kolorado
  * Puszcza Białowieska
  * Hawaje – Mauna Loa
 6. Czy wiesz ? Quizy z wiedzy geograficznej
Geografia kl.VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta Lejkowska
Termin zajęć: wtorek, godz. 15.20 – 16.05

Program „ Palcem po mapie- wiem więcej” skierowany jest do uczniów szczególnie zainteresowanych rozwijaniem,wzbogacaniem swojej wiedzy geograficznej.
Zajęcia maja na celu doskonalenie umiejętności poznawczych, rozbudzenie ciekawości systemem przyrodniczym, społecznym i gospodarczym świata wokół nas.
Celem równie ważnym jest przygotowanie uczniów do Małopolskiego Konkursu Geograficznego.
Zakres programu nie stanowi zamkniętej całości, uzupełniany będzie przez pomysły i sugestie uczniów.

Bloki tematyczne:

 1. „Polska- moja ojczyzna- przyroda, społeczeństwo i gospodarka” – temat konkursu geograficznego na rok szkolny 2022/2023.
 2. Umiejętności matematyczno-geograficzne ważne i potrzebne.
  * lokalizowanie miejsc na Ziemi ( np. współrzędne geograficzne)
  * praca z mapą poziomicową – różnice wysokości,
  * różnice czasowe na Ziemi,
  * wysokość Słońca nad horyzontem,
  * siatki kartograficzne
  * obliczenia klimatyczne.
 3. Doskonalenie znajomości nazw geograficznych z mapy Polski i reszty Świata:
  * mapa fizyczna ,
  * częściowo mapa polityczna,
  * regiony geograficzne.
 4. Przyrodniczy system na Ziemi:
  * budowa i funkcjonowanie przyrodniczych sfer Ziemi,
  * Ziemia z nieba,
  * podróż w czasie- geologiczna przeszłość,
  * „ logika” atmosfery,
  * jaki to krajobraz i jego modelowanie,
  * hydrosfera
  * groźne zjawiska przyrodnicze,
  * biosfera- najsłynniejsze parki narodowe.
 5. A to ciekawe ! Analizujemy wyjątkowość przyrodniczą wybranych miejsc, np. :
  * Wielki Kanion Kolorado
  * Puszcza Białowieska
  * Hawaje – Mauna Loa
 6. Czy wiesz ? Quizy z wiedzy geograficznej

 

Matematyka kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Janczak
Termin zajęć: wtorek, godz. 7.05 – 7.50

Zajęcia rozszerzające są przeznaczone dla uczniów, którzy opanowali program  nauczania matematyki realizowany w klasach 4 i 5. Celem zajęć jest pogłębienie  zdobywanej na bieżąco wiedzy matematycznej uczniów oraz poszerzenie jej.  Uczestnicy zajęć będą wprowadzeni w świat zagadnień matematycznych – dotąd dla  nich nieznanych lub poznanych w stopniu podstawowym. Istotą zajęć  rozszerzających jest również uświadomienie praktycznego oblicza matematyki, bo  wiele otaczających nas rzeczy powstało w oparciu o wiedzę matematyczną. 

Lista zagadnień realizowanych w ramach zajęć:

 

I. Świat liczb. Zbiory liczb.
II. Figury geometryczne płaskie.:
1. Płaszczyzna, punkt, prosta, półprosta, odcinek, kąty – wprowadzenie w świat geometrii płaskiej.
2. Proste prostopadłe i proste równoległe – konstrukcja.
3. Kąty przyległe, wierzchołkowe, naprzemianległe, odpowiadające.
4. Trójkąty i ich własności.
5. Wielokąty i ich własności.
III. Potęgi i pierwiastki :
1. Potęga o wykładniku naturalnym.
2. Własności działań na potęgach.
3. Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych podstawach.
4. Potęgowanie potęgi.
5. Potęgowanie iloczynu i ilorazu.
6. Działania na potęgach.
7. Pierwiastek kwadratowy.
8. Własności działań na pierwiastkach.
9. Pierwiastek z iloczynu i ilorazu.
IV. Procenty :
1. Procent.
2. Obliczanie procentu danej liczby.
3. Podwyżki i obniżki.
4. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
5. Obliczenia procentowe.
V. Wyrażenia algebraiczne :
1. Do czego służą wyrażenia algebraiczne?
2. Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.
3. Jednomiany, redukcja wyrazów podobnych.
4. Sumy algebraiczne.
5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.
6. Mnożenie sum algebraicznych przez jednomian.
7. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
VI. Równania z jedną niewiadomą.
VII. Bryły.
VIII. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.

Opracowany program jest dokumentem otwartym i będzie podlegał systematycznej  ewaluacji. Program w niewielkim zakresie może być w trakcie roku szkolnego  modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb uczniów. 

Matematyka kl VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Janczak
Termin zajęć: środa, godz. 7.05 – 7.50

Zajęcia rozszerzające są przeznaczone dla uczniów, którzy opanowali program nauczania matematyki realizowanej w klasie 6. Celem zajęć jest rozwijanie wiedzy matematycznej uczniów i poszerzanie wychodząc poza „horyzonty” określone w podstawie programowej. Istotą zajęć rozszerzających jest również uświadomienie praktycznego oblicza matematyki, bo wiele otaczających nas rzeczy powstało w oparciu o wiedzę matematyczną.

I. Zastosowanie kwantyfikatorów i symboli matematycznych.
1.Kwantyfikatory i symbole matematyczne w zadaniach.

II. Potęga o wykładniku wymiernym.

1. Własności działań na potęgach.
2. Własności działań na pierwiastkach.
3. Działania na potęgach i pierwiastkach.

III. Wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia.
1. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie sum algebraicznych.
2. Wzory skróconego mnożenia.

IV. Równania i nierówności w praktyce.
1. Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą, przekształcanie równań.
2. Rozwiązywanie nierówności z jedną niewiadomą.

V. Geometria płaska-Trójkąty prostokątne.
1. Trójkąty prostokątne- charakterystyka.
2. Twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne.
3. Wysokość i pole trójkąta równobocznego.

VI. Ostrosłupy.
1. Ostrosłupy i ich własności.
2. Obliczanie pola powierzchni ostrosłupów.
3. Objętość ostrosłupów.

VII. Bryły obrotowe.
1. Siatki i pola powierzchni brył obrotowych.
2. Objętość brył.

Opracowany program jest dokumentem otwartym i będzie podlegał systematycznej ewaluacji. Program w niewielkim zakresie może być w trakcie roku szkolnego modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb uczniów.

Fizyka kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marek Michalec
Termin zajęć: poniedziałek, godz. 7.05 – 7.50

Na zajęciach z fizyki rozszerzonej uczniowie będą mieli okazję, tak naprawdę po raz pierwszy spotkać się z najważniejszymi jeżeli chodzi o rozumienie otaczającego nas Świata zjawiskami przyrody. Zaczną rozumieć je i w sposób racjonalny opisywać. Ich wiedza będzie znacznie bogatsza od wiedzy kolegów z klasy. Sami też spróbują swoimi słowami opisywać otaczającą ich rzeczywistość. Uczestnictwo da możliwość realizacji swoich ambicji i pogłębiania własnej wiedzy. Lepszego przygotowania pod kątem wyboru swojego przyszłego zawodu. W planach zajęć rozszerzonych jest bardziej intensywna niż na lekcjach fizyki próba rozwiązywania zadań tekstowych i wykonywania wielu obliczeń mających na celu dochodzenie do pełnego opisu zachodzących zjawisk fizycznych. Przygotowanie pod tym kątem uczniów pozwoli im na efektywniejszy udział w zajęciach z fizyki w klasach o profilach mat-fiz-chem. w szkołach średnich.

Zagadnienia które będą realizowane na tych zajęciach to:

 1. Czym zajmuje się fizyka?
 2. Podstawowe pojęcia ze świata fizyki. Ich rozumienie.
 3. Świat jednostek i wielkości fizycznych.
 4. Wykonywanie prostych obliczeń w oparciu o wzory i prawa fizyki.
 5. Przykładowe rozwiązywanie testów z konkursów kuratoryjnych z fizyki.
 6. Własności fizyczne ciał w stanach gazowym, ciekłym i stałym
 7. Zagadnienia związane z ruchem ciał i ich opis.
 8. Rodzaje energii występujące w przyrodzie.
 9. Pojęcie pracy w fizyce.
 10. Różnice pomiędzy punktem materialnym i bryłą.
 11. Czym jest ciepło, temperatura w świecie fizyki.
 12. Jak zbudowany jest Świat? Budowa atomu.
 13. Teoria powstawania Wszechświata. Prawa fizyki w Kosmosie.
 14. Przykład prezentacji multimedialnej pt. „Świat Kryształów”.
 15. Wykonywanie eksperymentów fizycznych przez uczniów.
 16. Omówienie i przygotowywanie prezentacji uczniowskich.
 17. Konkursy, quizy, testy, zawody uczniowskie.
Fizyka kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marek Michalec
Termin zajęć: czwartek, godz. 7.05 – 7.50

Tak naprawdę, trudno jest dokładnie określić czym jest fizyka. Z tego powodu, że fizyka zmienia się wraz z naszym postępem i nowymi odkryciami. Nowe teorie nie dostarczają jedynie nowych odpowiedzi. Tworzą również nowe pytania, które w kontekście poprzedniej teorii fizyki, mogłyby nawet nie mieć sensu. Czy fizyka jest tylko nauką przyrodniczą zajmującą się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi? Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć zapraszam na lekcje z fizyki rozszerzonej dla klasy 8.

Rozszerzenie z fizyki dla klas 8 skierowane jest głównie do uczniów którzy po ukończeniu szkoły podstawowej planują kontynuację swojej nauki w liceach lub technikach w klasach o profilach mat-fiz-chem. Wiedza zdobyta na tych zajęciach na pewno zaowocuje lepszymi wynikami z przedmiotów ścisłych w szkole średniej.

Zagadnienia które będą na nich realizowane to:

 • powtórzenie wiadomości z klasy 7
 • rozwiązywanie zadań dotyczących kinematyki i mechaniki
 • przygotowanie do konkursów kuratoryjnych z fizyki w oparciu o pytania z testów z poprzednich lat
 • rodzaje ruchu punktu materialnego ( ruch prostoliniowy, ruch krzywoliniowy). Sposoby ich opisu. Rozwiązywanie zadań tekstowych
 • wykresy i ich interpretacja
 • różne rodzaje ruchu i ich opis
 • energia i pęd ciała; zasady zachowania w fizyce
 • ruch po okręgu; siła dośrodkowa
 • pojęcie bryły sztywnej i wielkości z nią związanych
 • pole grawitacyjne Ziemi i ruch w nim
 • zasady termodynamiki; zadania tekstowe
 • ruch falowy
 • związki pomiędzy wielkościami fizycznymi
 • elektrostatyka; prąd elektryczny
 • magnetyzm, elektromagnetyzm
 • zjawiska ze świata optyki
 • prezentacje związane z wybranymi zagadnieniami z fizyki
 • przygotowanie i wystąpienia uczniów w formie prezentacji, referatów; ćwiczenie umiejętności w tym zakresie
 • konkursy, quizy, testy, zawody uczniowskie

 

Biologia kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Spychała
Termin zajęć: piątek, godz. 13.40-14.25

Celem zajęć jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów przedmiotem, pogłębienie wiedzy, skierowanie uwagi na tematy i treści wykraczające poza program danej klasy, a także stworzenie możliwości uczenia poprzez doświadczenia. Zaproponowany program może ulec zmianie w trakcie jego realizacji, ze względu na aktualne potrzeby i sugestie uczniów.

Obserwacje i prowadzenie hodowli:

1:  Obserwacje mikroskopowe
2: Histologia: obserwacja preparatów mikroskopowych, wykonywanie rysunków biologicznych
3: Doświadczenia biologiczne. Wykonywanie samodzielnych doświadczeń i konstruowanie sprawozdań.
4: Protisty – hodowla i obserwacja funkcji życiowych pantofelka. Protisty – rozszerzenie wiadomości.
5: Zasady prowadzenia hodowli. Hodowla dżdżownicy ziemnej.

Fizjologia człowieka i nauka o zdrowiu:

6: Budowa i funkcje układu pokarmowego – wprowadzenie.
7: Czym są i jak działają enzymy?
8: Enzymy – wykrywanie aktywności katalazy w komórkach wątroby.
9: Enzymy pokarmowe.
10: Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego.
11: Podstawowe badania diagnostyczne w profilaktyce chorób układu pokarmowego.
12: Budowa i funkcje krwi. Grupy krwi.
13: Analiza rozmazów krwi. Obserwacje mikroskopowe.
14: Wprowadzenie do immunologii.
15: Układ immunologiczny w walce z HIV.
16: Niebezpieczne wirusy – choroby wirusowe zwierząt, człowieka i roślin, profilaktyka chorób wirusowych.
17: Jak obronić się przed wirusem?
18: Samodzielne prezentacje uczniów.

Budowa komórki i genetyka:

19: Budowa komórki zwierzęcej – rozszerzenie informacji nt. poszczególnych organelli komórkowych.
20: Wstęp do genetyki. Budowa i rola kwasów nukleinowych.
21: Izolacja DNA z materiału roślinnego.
22: Wykorzystanie badań DNA w sądownictwie.
23: Wykorzystywanie badań DNA w medycynie.
24: Podziały komórkowe.
25: Poznaj prawa dziedziczenia!
26: Dziedziczenie grup krwi.
27: Mutacje i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.
28: Choroby genetyczne – wprowadzenie.
29: Choroby nowotworowe.
30: Zwierzęta modelowe w rozwoju nauki.
31: Samodzielne prezentacje uczniów.

Ekologia:

32: EKO NA CO DZIEŃ– wybrane zagadnienia z ekologii.
33: EKO NA CO DZIEŃ– wybrane zagadnienia z ekologii.

Podsumowanie:

34: Praca badawcza na wybrany temat. Przedstawianie wyników prac badawczych.
35: Lekcja podsumowująca.
36: Nauka przez zabawę: Konkursy, quizy przedmiotowe

 

Biologia kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Spychała
Termin zajęć: czwartek, godz. 7.05-7.50

Celem zajęć jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów przedmiotem, pogłębienie wiedzy, skierowanie uwagi na tematy i treści wykraczające poza program danej klasy, a także stworzenie możliwości uczenia poprzez doświadczenia. Zaproponowany program może ulec zmianie w trakcie jego realizacji, ze względu na aktualne potrzeby i sugestie uczniów.

Hodowla organizmów:

 1. Zasady prowadzenia hodowli. Protisty – hodowla i obserwacja funkcji życiowych pantofelka. Protisty – rozszerzenie wiadomości.
 2. Hodowla dżdżownicy ziemnej.
 3. Pierścienice. Obserwacja funkcji życiowych dżdżownicy ziemnej.

Genetyka i biologia komórki:

 1. Budowa komórki zwierzęcej – rozszerzenie informacji nt. poszczególnych organelli komórkowych.
 2. Jądro komórkowe i rybosomy – funkcje.
 3. Błona komórkowa – budowa i funkcje. Plazmoliza i deplazmoliza.
 4. Kodujemy informacje! – tajemnice kodu genetycznego.
 5. Ekspresja białka – transkrypcja i translacja.
 6. Synteza białka w warunkach szkolnych.
 7. Inżynieria genetyczna – wstęp.
 8. Klonowanie zwierząt.
 9. Wykorzystywanie badań DNA w medycynie.

Fizjologia zwierząt i człowieka:

 1. Stan zapalny – przebieg i znaczenie.
 2. Układ immunologiczny w walce z HIV.
 3. Niebezpieczne wirusy – choroby wirusowe zwierząt, człowieka i roślin, profilaktyka chorób wirusowych.
 4. Jak obronić się przed wirusem?
 5. Obserwacja budowy nerki wieprzowej.
 6. Wartości diagnostyczne badania laboratoryjnego moczu.
 7. Choroby układu nerwowego – rozszerzenie wiadomości.
 8. Endokrynologia kręgowców niższych.
 9. Klasyfikacja hormonów – hormony tkankowe.
 10. Choroby o podłożu endokrynnym – rozszerzenie wiadomości.
 11. Toksykologia – wprowadzenie.
 12. Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne.
 13. Efekty toksyczności – wpływ na rozród kobiet i mężczyzn.
 14. Immunotoksyczność – wpływ związków toksycznych na funkcjonowanie układu odpornościowego.
 15. Podziały komórkowe.
 16. Spermatogeneza i oogeneza – powstawanie i dojrzewanie gamet.
 17. Biologia rozwoju człowieka.
 18. Samodzielne prezentacje uczniów.

Ekologia:

 1. EKO NA CO DZIEŃ– wybrane zagadnienia z ekologii.
 2. EKO NA CO DZIEŃ– wybrane zagadnienia z ekologii.

Podsumowanie:

 1. Praca badawcza na wybrany temat. Przedstawianie wyników prac badawczych.
 2. Nauka przez zabawę: konkursy, quizy przedmiotowe.
 3. Samodzielne prezentacje uczniów.

 

 

Biologia kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Spychała
Termin zajęć: wtorek, godz. 7.05 – 7.50

Celem zajęć jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego, a także zainteresowanie przedmiotem, pogłębienie wiedzy, skierowanie uwagi na tematy i treści wykraczające poza program danej klasy, a także stworzenie możliwości uczenia poprzez doświadczenia. Zaproponowany program może ulec zmianie w trakcie jego realizacji, ze względu na aktualne potrzeby i sugestie uczniów.

Przygotowanie do konkursu przedmiotowego:

 1. Życie na różnych poziomach organizacji – od genu do ekosystemu – omówienie najważniejszych zagadnień.
 2. Budowa i funkcjonowanie komórki – powtórzenie.
 3. Skład chemiczny organizmów.
 4. Klasyfikowanie organizmów.
 5. Różnorodność wirusów i bakterii, protistów i grzybów.
 6. Budowa kwasów nukleinowych.
 7. Podstawy dziedziczenia.
 8. Mutacje genetyczne.
 9. Choroby genetyczne.
 10. Analiza rodowodów.
 11. Biotechnologia molekularna.
 12. Ekologia – rozszerzenie wiadomości.

Dodatkowe zagadnienia:

 1. Endokrynologia kręgowców niższych.
 2. Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne.
 3. Biologia rozwoju człowieka.
 4. Efekty toksyczności – wpływ na rozród kobiet i mężczyzn.
 5. Samodzielne prezentacje uczniów.

 

Historia kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Piotr Rogoziński.
Termin zajęć: poniedziałek, godz. 14.30-15.15

Celem zajęć jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego, a także zainteresowanie przedmiotem, pogłębienie wiedzy.
Tematyka: Polacy na tle historii Europy i świata w XIX i XX wieku.

Zakres omawianego materiału:

Zakres omawianego materiału:

  • Praca ze źródłami historycznymi (teksty, ikonografia)
  • Praca z mapą historyczną i konturową. Tworzenie map tematycznych.
  • Źródła multimedialne (strony www, oferty i zasoby muzealne, filmy edukacyjne).
  • Wielka historia w moim regionie.
  • Krakowski renesans i barok.
  • Warszawa czasów stanisławowskich
  • Postać Kościuszki – bohater na miarę współczesnych czasów
  • Powstanie krakowskie i jego ślady w naszym mieście.
  • Rewolucja przemysłowa w Krakowie.
  • Architekt Talowski i jego dzieła.
  • Wielka Wojna w Galicji.
  • Traktat wersalski, nowy stary ład w Europie.
  • Narodziny totalitaryzmów XX wieku.
  • Kraków czasu okupacji.
  • Małopolskie szlaki powietrzne – pomoc dla powstańczej Warszawy
  • Getto i obóz koncentracyjny w Krakowie.
  • Polacy na frontach II wojny światowej.
  • Od sojuszu do zimnej wojny.
  • Nowa Huta wczoraj i dziś
  • Polska droga do wolności.
Historia kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Piotr Rogoziński.
Termin zajęć: poniedziałek, godz. 15.20-.16.05

Celem zajęć jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego, a także zainteresowanie przedmiotem, pogłębienie wiedzy.
Tematyka: Polacy na tle historii Europy i świata w XIX i XX wieku.

Zakres omawianego materiału:

 • Praca ze źródłami historycznymi (teksty, ikonografia)
 • Praca z mapą historyczną i konturową. Tworzenie map tematycznych.
 • Źródła multimedialne (strony www, oferty i zasoby muzealne, filmy edukacyjne).
 • Wielka historia w moim regionie.
 • Powstanie krakowskie i jego ślady w naszym mieście.
 • Rewolucja przemysłowa w Krakowie.
 • Architekt Talowski i jego dzieła.
 • Wielka Wojna w Galicji.
 • Traktat wersalski, nowy stary ład w Europie.
 • Narodziny totalitaryzmów XX wieku.
 • Kraków czasu okupacji.
 • Getto i obóz koncentracyjny w Krakowie,
 • Polacy na frontach II wojny światowej.
 • Od sojuszu do zimnej wojny.
 • Polska Rzeczpospolita Ludowa
 • Polska droga do wolności.
Informatyka VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Piotr Fudala
Termin zajęć: piątek, godz. 14.30 – 15.15

Tematyka zajęć:

HTML / CSS / JavaScript :
Uczestnicy poznają trzy fundamentalne technologie WWW. Dzięki min stworzą przejrzyste, funkcjonalne strony internetowe według obecnych standardów. Dzięki językowi JavaScript nauczą się wpływać na wygląd i treść strony. Wprowadza to naturalnie i stopniowo w świat programowania, także obiektowego. Stworzone skrypty/programy dają natychmiastowo ciekawe rezultaty wizualne sprawiając dużą satysfakcję uczniom.
⦁ Tworzenie dokumentów HTML w oparciu o HTML 5 , kaskadowe arkusze stylów CSS oraz skrypty JavaScript
⦁ Struktura dokumentu HTML i znaczniki określające treść
⦁ Struktura drzewa znaczników HTML – dzieci, potomkowie, przodkowie itp.
⦁ Sposoby zagnieżdżania arkusza stylów CSS w dokumencie HTML
⦁ HTML Box Model
⦁ Standardy tworzenia stron WWW
⦁ Wprowadzenie do JavaScript
⦁ Java DOM – połączenie HTML z JavaScript
⦁ Zmiana atrybutów elementów HTML oraz stylów z poziomu JavaScript
⦁ Tworzenie i usuwanie elementów HTML z poziomu JavaScript
⦁ Tworzenie dynamicznie zmieniającej się zawartości strony WWW

oraz  uczestnicy będą zajmować się:

 • zagadnieniami ze świata informatyki, techniki komputerowej oraz szerzej, matematyki i elektroniki,
 • technologiami i standardami wykorzystywanymi obecnie i w przeszłości,
 • budową komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • podstawami systemu Linux,
 • podstawami sieci komputerowych.
Informatyka VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Piotr Fudala
Termin zajęć: piątek, godz. 15.20 – 16.05

Zajęcia mają na celu pobudzenie i rozwinięcie zmysłu programistycznego u Uczestników.

Zakres materiału

Algorytmika

 • Metody zapisu algorytmów (lista kroków, schemat blokowy, pseudokod)
 • Symbole stosowane w schematach blokowych
 • Algorytmy liniowe, warunkowe, iteracyjne, wyszukiwania i porządkowania
 • Tworzenie, analiza i interpretacja algorytmów zapisanych w różnych postaciach
 • Pętle poleceń
 • Funkcje
 • Rekurencja
 • Obiekty i klasy jako sposób przeniesienia świata rzeczywistego do komputera
 • Projektowanie i modelowanie zależności między obiektami i klasami

i/lub

Programowanie (iteracyjne, funkcyjne i obiektowe) (Python/C++)
Celem zaproponowanego segmentu jest stworzenie przez uczestników funkcjonalnego programu. W zależności o stopnia trudności, jaki zostanie wybrany, będzie to: program ukrywający wiadomości w obrazkach (Steganografia) i/lub gra edukacyjna/sprawnościowa i/lub kalkulator. Ważnym elementem zajęć będzie integracja logiki programu z interfejsem użytkownika (graficzny interfejs).
⦁ Środowisko programistyczne i pierwszy program  „Hello World!”
⦁ Graficzny Interfejs użytkownika (okienka, przyciski i pola tekstowe)
⦁ Zastosowanie poznanych mechanizmów, algorytmów i zagadnień z podstaw algorytmiki w kodzie wybranego języka (iteracja, instrukcje warunkowe, pętle)
⦁ Struktury danych (zmienne, stałe, listy, tablice)
⦁ Typy zmiennych (m. in. integer, string, bool)
⦁ Wprowadzenie do funkcji (bez argumentów/ z argumentami)
⦁ Funkcje nie zwracające wartości i zwracające wartość
⦁ Zagnieżdżanie funkcji
⦁ Zmienne lokalne i globalne
⦁ Operacje na plikach
⦁ Wprowadzenie do programowania obiektowego

 

Informatyka VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Piotr Fudala
Termin zajęć: wtorek, godz. 15.20 – 16.05

Zajęcia mają na celu pobudzenie i rozwinięcie zmysłu programistycznego u Uczestników.

Zakres materiału

Programowanie (iteracyjne, funkcyjne i obiektowe) (Python/C++)
Celem zaproponowanego segmentu jest stworzenie przez uczestników funkcjonalnego programu. W zależności o stopnia trudności, jaki zostanie wybrany, będzie to: program ukrywający wiadomości w obrazkach (Steganografia) i/lub gra edukacyjna/sprawnościowa i/lub kalkulator. Ważnym elementem zajęć będzie integracja logiki programu z interfejsem użytkownika (graficzny interfejs).
⦁ Środowisko programistyczne i pierwszy program  „Hello World!”
⦁ Graficzny Interfejs użytkownika (okienka, przyciski i pola tekstowe)
⦁ Zastosowanie poznanych mechanizmów, algorytmów i zagadnień z podstaw algorytmiki w kodzie wybranego języka (iteracja, instrukcje warunkowe, pętle)
⦁ Struktury danych (zmienne, stałe, listy, tablice)
⦁ Typy zmiennych (m. in. integer, string, bool)
⦁ Wprowadzenie do funkcji (bez argumentów/ z argumentami)
⦁ Funkcje nie zwracające wartości i zwracające wartość
⦁ Zagnieżdżanie funkcji
⦁ Zmienne lokalne i globalne
⦁ Operacje na plikach
⦁ Wprowadzenie do programowania obiektowego