ROZSZERZENIA

Rozszerzenia to opcjonalne zajęcia edukacyjne, podczas których uczniowie mogą w stopniu zaawansowanym, przekraczającym podstawę programową, rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności z wybranych przedmiotów.
Rozszerzenia są opcjonalne, uczniowie wraz z rodzicami, po zapoznaniu się z programem, sami podejmują decyzję dotyczącą wyboru zajęć. Uczeń może wybrać dowolną liczbę rozszerzeń.

Praca uczniów na tych zajęciach nie jest oceniana i nie są wykazywane na świadectwach. Na zakończenie roku uczniowie otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w tych zajęciach.

Zajęcia są wpisane na stałe w plan lekcji klas, dla których są przeznaczone. Zapisy odbywają się bezpośrednio u nauczyciela na pierwszych zajęciach lekcyjnych.

 

Tematyka zajęć na rok szkolny 2022/2023

Język polski kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marta Pierzgalska
Termin zajęć: czwartek godz.  7.05- 7.50 

Działania podejmowane podczas zajęć obejmują tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi szczególnych zainteresowań uczniów i ich zdolności poznawczych, a także przygotowanie uczniów do konkursów tematycznych z języka polskiego.

Zakres materiału omawianego podczas zajęć:

 1. Analiza i interpretacja utworu literackiego:
  ● doskonalenie świadomego odbioru różnych tekstów kultury na poziomie dosłownym, przenośnym, symbolicznym oraz aksjologicznym z uwzględnianiem przynależności do określonych epok literackich,
  ● odczytywanie i rozumienie kontekstów historycznych i kulturowych, m.in. kierunki filozofii odrodzenia, oświecenia i romantyzmu i ich przejawy w wybranych utworach literackich,
  ● rozpoznawanie najpopularniejszych motywów i toposów w wybranych dziełach literackich,
  ● doskonalenie interpretacji tekstów pisanych i innych tekstów kultury, uwzględniającej intencję nadawcy oraz konteksty niezbędne do interpretacji,
  ● rozpoznawanie konwencji literackich i wskazywanie ich przejawów w utworach(fantastyka, symbolizm, mimetyzm, realizm, groteska),
  ● rozpoznawanie podstawowych kategorii estetycznych na przykładach wybranych tekstów literackich,
  ● podstawy intertekstualności, czyli rozpoznawanie i analiza relacji pomiędzy różnymi tekstami kultury (obraz i tekst pisany).

 2. Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie):
  ● doskonalenie dłuższych form wypowiedzi pisemnej: odmiany rozprawki; własne wytwory literackie – prezentacja, analiza, wsparcie,
  ● kształtowanie umiejętności kulturalnego wyrażania opinii i zabierania głosu w dyskusji,
  ● doskonalenie umiejętności pięknego przemawiania i recytowania.
  ● własne wytwory literackie,
  ● elementy publicystyki – redagowanie sprawozdań, reportaży, próby redakcji gazetki szkolnej wydawanej przy okazji ważnych wydarzeń szkolnych.

 3. Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka):
  ● rozpoznawanie i określanie funkcji tekstu (w tym fatycznej i magicznej),
  ● rozróżnianie pojęcia manipulacji, dezinformacji, postprawdy, stereotypu, bańki informacyjnej, wiralności (rozpoznawanie i charakteryzowanie tych zjawisk w tekstach kultury i przestrzeni medialnej),
  ● pogłębienie wiadomości o głoskach i zjawiskach fonetycznych; hiperpoprawność i niechlujność wymowy,
  ● poszerzenie wiadomości i umiejętności dotyczących analizy słowotwórczej wyrazów; skróty i skrótowce,
  ● wzbogacanie zasobu słownikowo-frazeologicznego ucznia (rodzaje i pochodzenie związków frazeologicznych),
  ● pogłębianie funkcjonalnej wiedzy z zakresu nauki o języku.

 4. Samokształcenie:
  ● doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym zasobów cyfrowych, oceny ich rzetelności, wiarygodności i poprawności merytorycznej,
  ● kształcenie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania oraz syntezy poznanego materiału,
  ● wyrabianie nawyku samodzielnej, systematycznej lektury,
  ● rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w różnych formach aktywności intelektualnej i twórczej,
  ● umacnianie postawy poszanowania dla cudzej własności intelektualnej,
  ● rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji,

Język polski kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Renata Łaczek
Termin zajęć: wtorek,  godz. 7.05 – 7.50

Zajęcia dla uczniów, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z języka polskiego, poszukujących ciekawych inspiracji literackich oraz odkrywających własne fascynacje humanistyczne.

Zakres omawianego materiału podczas zajęć:

1. Co mnie zachwyca?
2. Cuda świata starożytnego.
3. Ja, ósmy cud świata! – autocharakterystyka.
4. Karykatura literacka.
5. Abstrakcja – jak to wyrazić?
6. „Świat jest teatrem, aktorami ludzie.”
7. Maska nie tylko teatralna.
8. Teatr.
9. Tragedia antyczna.
10. Krakowskie teatry.
11. Teatr i film.
12. Komu Oskara?
13. Literackim szlakiem przez Kraków.
14. Sławni krakowianie.
15. W świecie mediów i kultury.
16. Sylwetki znanych i podziwianych – wywiad.
17. Kultura popularna.
18. Blaski i cienie reklamy.
19. Ocalić od zapomnienia. Muzea.
20. Odbiór dzieła plastycznego.
21. Literackie fascynacje.
22. „Niektórzy lubią poezję.”
23. Liryczne światy.
24. Mieć swój styl. Rodzaje stylów.
25. A ja chciałbym…(propozycje uczniowskie).
26. Wrzuć na luz -projekt.

Język polski kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marta Bieryt
Termin:  piątek,  godz. 15.20-16.05

Działania podejmowane podczas zajęć obejmują tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi szczególnych zainteresowań uczniów i ich zdolności poznawczych, a także przygotowanie uczniów do konkursów tematycznych z języka polskiego.

Zakres materiału omawianego podczas zajęć:

Analiza i interpretacja utworu literackiego:

 • doskonalenie świadomego odbioru różnych tekstów kultury na poziomie dosłownym, przenośnym, symbolicznym oraz aksjologicznym z uwzględnianiem przynależności do określonych epok literackich,
 • odczytywanie i rozumienie kontekstów historycznych i kulturowych, m.in. kierunki filozofii odrodzenia, oświecenia i romantyzmu i ich przejawy w wybranych utworach     literackich,
 • rozpoznawanie najpopularniejszych motywów i toposów w wybranych dziełach literackich,
 • doskonalenie interpretacji tekstów pisanych i innych tekstów kultury, uwzględniającej intencję nadawcy oraz konteksty niezbędne do interpretacji,
 • rozpoznawanie konwencji literackich i wskazywanie ich przejawów w utworach (fantastyka, symbolizm, mimetyzm, realizm, groteska),
 • rozpoznawanie podstawowych kategorii estetycznych na przykładach wybranych tekstów literackich,
 • podstawy intertekstualności, czyli rozpoznawanie i analiza relacji pomiędzy różnymi tekstami kultury (obraz i tekst pisany).

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie):

 • doskonalenie dłuższych form wypowiedzi pisemnej: odmiany rozprawki; własne wytwory literackie – prezentacja, analiza, wsparcie,
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego wyrażania opinii i zabierania głosu w dyskusji,
 • doskonalenie umiejętności pięknego przemawiania i recytowania.
 • własne wytwory literackie,
 • elementy publicystyki – redagowanie sprawozdań, reportaży, próby redakcji gazetki szkolnej wydawanej przy okazji ważnych wydarzeń szkolnych.

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka):

 • rozpoznawanie i określanie funkcji tekstu (w tym fatycznej i magicznej),
 • rozróżnianie pojęcia manipulacji, dezinformacji, postprawdy, stereotypu, bańki informacyjnej, wiralności (rozpoznawanie i charakteryzowanie tych zjawisk w tekstach kultury i przestrzeni medialnej),
 • pogłębienie wiadomości o głoskach i zjawiskach fonetycznych; hiperpoprawnośći niechlujność wymowy,
 • poszerzenie wiadomości i umiejętności dotyczących analizy słowotwórczej wyrazów; skróty i skrótowce,
 • wzbogacanie zasobu słownikowo-frazeologicznego ucznia (rodzaje i pochodzenie związków frazeologicznych),
 • pogłębianie funkcjonalnej wiedzy z zakresu nauki o języku.

Samokształcenie:

 • doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym zasobów cyfrowych, oceny ich rzetelności, wiarygodności i poprawności merytorycznej,
 • kształcenie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania oraz syntezy poznanego materiału,
 • wyrabianie nawyku samodzielnej, systematycznej lektury,
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w różnych formach aktywności intelektualnej i twórczej,
 • umacnianie postawy poszanowania dla cudzej własności intelektualnej,
 • rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.

 

Chemia kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Patrycja ImiołekStępień
Termin zajęć: piątek, godz. 7.05-7.50

Początek przygody z chemią jest zawsze emocjonujący, obiecujący, tajemniczy. Młody eksperymentator musi zaznajomić się ze specyficznym środowiskiem laboratorium, nauczyć się podstawowych technik, dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych, ale przede wszystkim zrozumieć istotę i wszechstronność tego fascynującego przedmiotu. Na zajęciach będziemy uczyć się projektować doświadczenia, eksperymentować oraz wykonywać bardziej skomplikowane obliczenia chemiczne, co pozwoli na przygotowanie do konkursów chemicznych oraz klas o profilu biol-chem.

W trakcie naszych spotkań będziemy:

 1. Poznawać sprzęt i odczynniki laboratoryjne i uczyć się je poprawnie wykorzystywać
 2. Zaznajamiać się z podstawowymi technikami laboratoryjnymi i nomenklaturą chemiczną
 3. Uczyć się poprawnie stawiać hipotezy, sprawdzać je, projektować doświadczenia, opisywać przeprowadzone czynności oraz wyciągać wnioski
 4. Hodować kryształy
 5. Określać stopnie utlenienia pierwiastków w stanie wolnym oraz w związkach nieorganicznych
 6. Wykonywać obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, masy atomów i cząsteczek, rozpuszczalność, wzory empiryczne i rzeczywiste, wydajność reakcji oraz wszelkie obliczenia stechiometryczne
 7. Odkrywać nietypowe właściwości i zastosowania pierwiastków
 8. Wykonywać ciekawe doświadczenia chemiczne, m.in. siwy dym, srebrne bombki
Chemia kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Patrycja ImiołekStępień
Termin zajęć: wtorek, godz. 15.20-16.05

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów, którzy opanowali program nauczania chemii realizowanej w klasie 7. Celem zajęć jest rozwijanie wiedzy chemicznej, eksperymentowanie, a także przede wszystkim przygotowanie do konkursów kuratoryjnych oraz klas biol-chem.

W trakcie zajęć będziemy:

 1. Poznawać szerzej kwasy, wodorotlenki, sole, związki kompleksowe, hydraty, w tym: przewidywać i sprawdzać doświadczalnie zachowania metali wobec wody, roztworów soli, kwasów, projektować, wykonywać i opisywać doświadczenia dotyczące otrzymywania związków kompleksowych oraz innych związków nieorganicznych
 2. Tworzyć mapę jonów w organizmie człowieka
 3. Wykonywać analizę kationów i anionów
 4. Poznawać teorię Arrheniusa, teorię Lewisa oraz reakcje hydrolizy
 5. Wykonywać obliczenia związane z pojęciami: mol, masa molowa, stężenie molowe
 6. Uczyć się mechanizmów otrzymywania różnych związków organicznych, ich nazewnictwa i właściwości chemicznych, izomerii węglowodorów i  ich fluorowcopochodnych
 7. Eksperymentować w zakresie chemii organicznej i biologicznej
 8. Wykonywać ciekawe doświadczenia chemiczne, m.in. własne mydło, tęcza w probówce, burza w probówce
Geografia kl.VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Bartłomiej Blada
Termin zajęć: piątek, godz. 7.05 – 7.50

Program „ Alfabet geograficzny szóstoklasisty” skierowany jest do uczniów klasy 6-tej, szczególnie zainteresowanych rozwijaniem,wzbogacaniem swojej wiedzy ogólnogeograficznej. Zajęcia maja
na celu również doskonalenie umiejętności poznawczych, rozbudzenie ciekawości światem. Zakres programu nie stanowi zamkniętej całości, uzupełniany będzie przez pomysły i sugestie uczniów.

Bloki tematyczne

1. Przyrodniczy system Ziemi:

 • budowa i funkcjonowanie przyrodniczych sfer Ziemi,
 • zależności w przyrodniczym systemie Ziemi,
 • zmiany związane z rozwojem cywilizacyjnym,
 • ciekawe miejsca i zjawiska przyrodnicze na Ziemi,
 • rekordy geograficzne na Ziemi,
 • poznajemy i lokalizujemy obiekty geograficzna na mapie fizycznej świata.

2. Kosmos:

 • podstawowe pojęcia astronomiczne,
 • Ziemia w Układzie Słonecznym,
 • niebo z Ziemi – gwiazdozbiory,
 • przyrodnicze następstwa ruchów Ziemi,
 • badanie kosmosu dawniej i dzisiaj.

3. Europa – wiem więcej:

 • ćwiczymy znajomość nazw geograficznych z mapy fizycznej i politycznej Europy,
 • poznajemy różne regiony Europy, interesujące pod względem:
  • przyrodniczym
  • kulturowym
  • społecznym
  • ekonomicznym
 • wielkie odkrycia geograficzne,
 • szlaki handlowe z Europy.

4. Umiejętności geograficzne:

 • lokalizowanie miejsc na Ziemi ( np. współrzędne geograficzne),
 • praca z mapą poziomicową – różnice wysokości,
 • różnice czasowe na Ziemi,
 • wysokość Słońca nad horyzontem,
 • siatki kartograficzne
 • obliczenia klimatyczne.

5. Projekty, prezentacje przygotowane samodzielnie przez uczniów.

6. A to ciekawe! Analizujemy ciekawe zjawiska w przyrodzie.

 

Geografia kl.VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Bartłomiej Blada
Termin zajęć: poniedziałek, godz. 15.20 – 16.05

Zajęcia”Geografia rozszerzona w klasie siódmej” skierowane są do uczniów klasy 7-tej, szczególnie zainteresowanych rozwijaniem,wzbogacaniem swojej wiedzy ogólnogeograficznej.
Zajęcia mają na celu również doskonalenie umiejętności poznawczych, rozbudzenie ciekawości światem. Zakres programu nie stanowi zamkniętej całości, uzupełniany będzie przez pomysły i sugestie uczniów.

Bloki tematyczne:

1. Środowisko przyrodnicze Polski:

 • Przeszłość geologiczna
 • Ukształtowanie powierzchni
 • Skały i surowce mineralne
 • Hydrosfera
 • Zmiany klimatyczne
 • Ochrona środowiska przyrodniczego

2. Polska – wiem więcej:

 • ćwiczymy znajomość nazw geograficznych z mapy fizycznej Polski
 • poznajemy różne regiony Polski, interesujące pod względem:
 • przyrodniczym
 • kulturowym
 • społecznym
 • ekonomicznym
 • Gospodarka Polski
 • Depopulacja – zmniejszanie się liczby ludności Polski.

3. Poznaję region, w którym mieszkam.

4. Umiejętności geograficzne:

 • lokalizowanie miejsc na Ziemi ( np. współrzędne geograficzne),
 • praca z mapą poziomicową – różnice wysokości,
 • różnice czasowe na Ziemi,
 • wysokość Słońca nad horyzontem,
 • siatki kartograficzne
 • obliczenia klimatyczne.

5. Projekty, prezentacje przygotowane samodzielnie przez uczniów.
6. A to ciekawe! Analizujemy ciekawe zjawiska w przyrodzie.

Geografia kl.VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta Lejkowska
Termin zajęć: poniedziałek, godz. 15.20 – 16.05

Nazwa zajęć – PALCEM PO MAPIE- WIEM WIĘCEJ.
 
Celem  zajęć jest przygotowanie uczniów do Małopolskiego Konkursu Geograficznego.
Tegoroczny temat konkursu : „Europa – przyroda, krajobrazy, społeczeństwa, gospodarka”.
Konkurs składa się z 3 etapów:
I – 06/10/23             II – 12/01/24           III – 11/03/24
 
Tak więc tematyka zajęć dotyczyć będzie Europy jako kontynentu , podziału politycznego oraz charakterystyki wybranych państw europejskich.Będą również wiadomości dotyczące geografii Polski.
Uzupełnieniem, ważnym, będzie biegła znajomość map: fizycznej oraz tematycznych np.geologicznej, klimatycznej itp.
Ponadto skupimy się na umiejętnościach geograficznych: współrzędne geogr.,skala, klimatogramy, strefy czasowe i różnice czasowe, wysokości na mapach, azymuty, kierunki świata.
Zapraszam na zajęcia uczniów, którzy chcą wiedzieć więcej i powalczyć w kuratoryjnym konkursie geograficznym.
Matematyka kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Magdalena Machnik
Termin zajęć: wtorek, godz. 14.30 – 15.15

Zajęcia rozszerzające są przeznaczone dla uczniów, którzy opanowali program  nauczania matematyki realizowany w klasach 4 i 5. Celem zajęć jest pogłębienie  zdobywanej na bieżąco wiedzy matematycznej uczniów oraz poszerzenie jej.  Uczestnicy zajęć będą wprowadzeni w świat zagadnień matematycznych – dotąd dla  nich nieznanych lub poznanych w stopniu podstawowym. Istotą zajęć  rozszerzających jest również uświadomienie praktycznego oblicza matematyki, bo  wiele otaczających nas rzeczy powstało w oparciu o wiedzę matematyczną.

Lista zagadnień realizowanych w ramach zajęć:

I. Świat liczb. Zbiory liczb.
II. Figury geometryczne płaskie.:
1. Płaszczyzna, punkt, prosta, półprosta, odcinek, kąty – wprowadzenie w świat geometrii płaskiej.
2. Proste prostopadłe i proste równoległe – konstrukcja.
3. Kąty przyległe, wierzchołkowe, naprzemianległe, odpowiadające.
4. Trójkąty i ich własności.
5. Wielokąty i ich własności.
III. Potęgi i pierwiastki :
1. Potęga o wykładniku naturalnym.
2. Własności działań na potęgach.
3. Mnożenie i dzielenie potęg o jednakowych podstawach.
4. Potęgowanie potęgi.
5. Potęgowanie iloczynu i ilorazu.
6. Działania na potęgach.
7. Pierwiastek kwadratowy.
8. Własności działań na pierwiastkach.
9. Pierwiastek z iloczynu i ilorazu.
IV. Procenty :
1. Procent.
2. Obliczanie procentu danej liczby.
3. Podwyżki i obniżki.
4. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.
5. Obliczenia procentowe.
V. Wyrażenia algebraiczne :
1. Do czego służą wyrażenia algebraiczne?
2. Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego.
3. Jednomiany, redukcja wyrazów podobnych.
4. Sumy algebraiczne.
5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.
6. Mnożenie sum algebraicznych przez jednomian.
7. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
VI. Równania z jedną niewiadomą.
VII. Bryły.
VIII. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.

Opracowany program jest dokumentem otwartym i będzie podlegał systematycznej  ewaluacji. Program w niewielkim zakresie może być w trakcie roku szkolnego  modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb uczniów.

Matematyka kl VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Janczak
Termin zajęć: środa, godz. 7.05 – 7.50

Zajęcia rozszerzające są przeznaczone dla uczniów, którzy opanowali program nauczania matematyki realizowanej w klasie 6. Celem zajęć jest rozwijanie wiedzy matematycznej uczniów i poszerzanie wychodząc
poza „horyzonty” określone w podstawie programowej. Istotą zajęć rozszerzających jest również uświadomienie praktycznego oblicza matematyki, bo wiele otaczających nas rzeczy powstało w oparciu o wiedzę matematyczną.

I. Zastosowanie kwantyfikatorów i symboli matematycznych.
1.Kwantyfikatory i symbole matematyczne w zadaniach.

II. Potęga o wykładniku wymiernym.

1. Własności działań na potęgach.
2. Własności działań na pierwiastkach.
3. Działania na potęgach i pierwiastkach.

III. Wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia.
1. Dodawanie, odejmowanie i mnożenie sum algebraicznych.
2. Wzory skróconego mnożenia.

IV. Równania i nierówności w praktyce.
1. Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą, przekształcanie równań.
2. Rozwiązywanie nierówności z jedną niewiadomą.

V. Geometria płaska-Trójkąty prostokątne.
1. Trójkąty prostokątne- charakterystyka.
2. Twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie do niego odwrotne.
3. Wysokość i pole trójkąta równobocznego.

VI. Ostrosłupy.
1. Ostrosłupy i ich własności.
2. Obliczanie pola powierzchni ostrosłupów.
3. Objętość ostrosłupów.

VII. Bryły obrotowe.
1. Siatki i pola powierzchni brył obrotowych.
2. Objętość brył.

Opracowany program jest dokumentem otwartym i będzie podlegał systematycznej ewaluacji. Program w niewielkim zakresie może być w trakcie roku szkolnego modyfikowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb uczniów.

Matematyja kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Janczak
Termin zajęć: poniedziałek, godz. 7.05 – 7.50

Zajęcia rozszerzające są przeznaczone dla uczniów, którzy bardzo dobrze opanowali program matematyki realizowanej w klasie 7. Celem zajęć jest rozwijanie wiedzy matematycznej uczniów i poszerzanie jej wychodząc poza „horyzonty” określone w podstawie programowej. Istotą zajęć rozszerzających jest również uświadomienie praktycznego oblicza matematyki, bo wiele otaczających nas rzeczy powstało w oparciu o wiedzę matematyczną.

Zagadnienia które będą realizowane na tych zajęciach to:

1. Podstawowe działania na liczbach – w tym prawa działań na
pierwiastkach i potęgach(również potęga wymierna)
2. Średnia arytmetyczna i średnia ważona
3. Podział proporcjonalny – w tym złoty podział
4. Twierdzenie Talesa
5. Podobieństwo figur
6. Pola figur podobnych
7. Długość okręgu i pole koła
8. Pole wycinka kołowego i długość łuku
9. Odcinki i kąty w graniastosłupach i ostrosłupach
10. Pole powierzchni i objętość graniastosłupów i ostrosłupów
11. Bryły obrotowe
12. Logika matematyczna – tautologia zdań
13. Zbiory i działania na zbiorach (Diagramy Venna)
14. Funkcja i jej własności

Fizyka kl. VII - VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marek Michalec
Termin zajęć: środa, godz. 7.05 – 7.50

Tak naprawdę, trudno jest dokładnie określić czym jest fizyka. Z tego powodu, że fizyka zmienia się wraz z naszym postępem i nowymi odkryciami. Nowe teorie nie dostarczają jedynie nowych odpowiedzi. Tworzą również nowe pytania, które w kontekście poprzedniej teorii fizyki, mogłyby nawet nie mieć sensu. Czy fizyka jest tylko nauką przyrodniczą zajmującą się badaniem najbardziej fundamentalnych i uniwersalnych właściwości oraz przemian materii i energii, a także oddziaływań między nimi? Jeżeli chcesz się tego dowiedzieć zapraszam na lekcje z fizyki rozszerzonej dla klasy 8.

Rozszerzenie z fizyki dla klas 8 skierowane jest głównie do uczniów którzy po ukończeniu szkoły podstawowej planują kontynuację swojej nauki w liceach lub technikach w klasach o profilach mat-fiz-chem. Wiedza zdobyta na tych zajęciach na pewno zaowocuje lepszymi wynikami z przedmiotów ścisłych w szkole średniej.

Zagadnienia które będą na nich realizowane to:

 1. Świat jednostek i wielkości fizycznych.
 2. Wykonywanie prostych obliczeń w oparciu o wzory i prawa fizyki.
 3. Przykładowe rozwiązywanie testów z konkursów kuratoryjnych z fizyki.
 4. Własności fizyczne ciał w stanach gazowym, ciekłym i stałym
 5. Zagadnienia związane z ruchem ciał i ich opis.
 6. Rodzaje energii występujące w przyrodzie.
 7. Pojęcie pracy w fizyce.
 8. Różnice pomiędzy punktem materialnym i bryłą.
 9. Czym jest ciepło, temperatura w świecie fizyki.
 10. Jak zbudowany jest Świat? Budowa atomu.
 11. Teoria powstawania Wszechświata. Prawa fizyki w Kosmosie.
 12. Przykład prezentacji multimedialnej pt. „Świat Kryształów”.
 13. Wykonywanie eksperymentów fizycznych przez uczniów.
 14. Omówienie i przygotowywanie prezentacji uczniowskich.
 15. Konkursy, quizy, testy, zawody uczniowskie.
 16. Rozwiązywanie zadań dotyczących kinematyki i mechaniki
 17. Rodzaje ruchu punktu materialnego ( ruch prostoliniowy, ruch krzywoliniowy). Sposoby ich opisu. Rozwiązywanie zadań tekstowych
 18. Wykresy i ich interpretacja
 19. Różne rodzaje ruchu i ich opis
 20. Energia i pęd ciała; zasady zachowania w fizyce
 21. Ruch po okręgu; siła dośrodkowa
 22. Pojęcie bryły sztywnej i wielkości z nią związanych
 23. Pole grawitacyjne Ziemi i ruch w nim
 24. Zasady termodynamiki; zadania tekstowe
 25. Ruch falowy
 26. Związki pomiędzy wielkościami fizycznymi
 27. Elektrostatyka; prąd elektryczny
 28. Magnetyzm, elektromagnetyzm
 29. Zawiska ze świata optyki
Biologia kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Spychała
Termin zajęć: piątek, godz. 13.40-14.25

Celem zajęć jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów przedmiotem, pogłębienie wiedzy, skierowanie uwagi na tematy i treści wykraczające poza program danej klasy, a także stworzenie możliwości uczenia poprzez doświadczenia. Zaproponowany program może ulec zmianie w trakcie jego realizacji, ze względu na aktualne potrzeby i sugestie uczniów.

Obserwacje i prowadzenie hodowli:

1:  Obserwacje mikroskopowe
2: Histologia: obserwacja preparatów mikroskopowych, wykonywanie rysunków biologicznych
3: Doświadczenia biologiczne. Wykonywanie samodzielnych doświadczeń i konstruowanie sprawozdań.
4: Protisty – hodowla i obserwacja funkcji życiowych pantofelka. Protisty – rozszerzenie wiadomości.
5: Zasady prowadzenia hodowli. Hodowla dżdżownicy ziemnej.

Fizjologia człowieka i nauka o zdrowiu:

6: Budowa i funkcje układu pokarmowego – wprowadzenie.
7: Czym są i jak działają enzymy?
8: Enzymy – wykrywanie aktywności katalazy w komórkach wątroby.
9: Enzymy pokarmowe.
10: Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego.
11: Podstawowe badania diagnostyczne w profilaktyce chorób układu pokarmowego.
12: Budowa i funkcje krwi. Grupy krwi.
13: Analiza rozmazów krwi. Obserwacje mikroskopowe.
14: Wprowadzenie do immunologii.
15: Układ immunologiczny w walce z HIV.
16: Niebezpieczne wirusy – choroby wirusowe zwierząt, człowieka i roślin, profilaktyka chorób wirusowych.
17: Jak obronić się przed wirusem?
18: Samodzielne prezentacje uczniów.

Budowa komórki i genetyka:

19: Budowa komórki zwierzęcej – rozszerzenie informacji nt. poszczególnych organelli komórkowych.
20: Wstęp do genetyki. Budowa i rola kwasów nukleinowych.
21: Izolacja DNA z materiału roślinnego.
22: Wykorzystanie badań DNA w sądownictwie.
23: Wykorzystywanie badań DNA w medycynie.
24: Podziały komórkowe.
25: Poznaj prawa dziedziczenia!
26: Dziedziczenie grup krwi.
27: Mutacje i ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka.
28: Choroby genetyczne – wprowadzenie.
29: Choroby nowotworowe.
30: Zwierzęta modelowe w rozwoju nauki.
31: Samodzielne prezentacje uczniów.

Ekologia:

32: EKO NA CO DZIEŃ– wybrane zagadnienia z ekologii.
33: EKO NA CO DZIEŃ– wybrane zagadnienia z ekologii.

Podsumowanie:

34: Praca badawcza na wybrany temat. Przedstawianie wyników prac badawczych.
35: Lekcja podsumowująca.
36: Nauka przez zabawę: Konkursy, quizy przedmiotowe

 

Biologia kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Spychała
Termin zajęć: czwartek, godz. 7.05-7.50

Celem zajęć jest przede wszystkim zainteresowanie uczniów przedmiotem, pogłębienie wiedzy, skierowanie uwagi na tematy i treści wykraczające poza program danej klasy, a także stworzenie możliwości uczenia poprzez doświadczenia. Zaproponowany program może ulec zmianie w trakcie jego realizacji, ze względu na aktualne potrzeby i sugestie uczniów.

Hodowla organizmów:

 1. Zasady prowadzenia hodowli. Protisty – hodowla i obserwacja funkcji życiowych pantofelka. Protisty – rozszerzenie wiadomości.
 2. Hodowla dżdżownicy ziemnej.
 3. Pierścienice. Obserwacja funkcji życiowych dżdżownicy ziemnej.

Genetyka i biologia komórki:

 1. Budowa komórki zwierzęcej – rozszerzenie informacji nt. poszczególnych organelli komórkowych.
 2. Jądro komórkowe i rybosomy – funkcje.
 3. Błona komórkowa – budowa i funkcje. Plazmoliza i deplazmoliza.
 4. Kodujemy informacje! – tajemnice kodu genetycznego.
 5. Ekspresja białka – transkrypcja i translacja.
 6. Synteza białka w warunkach szkolnych.
 7. Inżynieria genetyczna – wstęp.
 8. Klonowanie zwierząt.
 9. Wykorzystywanie badań DNA w medycynie.

Fizjologia zwierząt i człowieka:

 1. Stan zapalny – przebieg i znaczenie.
 2. Układ immunologiczny w walce z HIV.
 3. Niebezpieczne wirusy – choroby wirusowe zwierząt, człowieka i roślin, profilaktyka chorób wirusowych.
 4. Jak obronić się przed wirusem?
 5. Obserwacja budowy nerki wieprzowej.
 6. Wartości diagnostyczne badania laboratoryjnego moczu.
 7. Choroby układu nerwowego – rozszerzenie wiadomości.
 8. Endokrynologia kręgowców niższych.
 9. Klasyfikacja hormonów – hormony tkankowe.
 10. Choroby o podłożu endokrynnym – rozszerzenie wiadomości.
 11. Toksykologia – wprowadzenie.
 12. Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne.
 13. Efekty toksyczności – wpływ na rozród kobiet i mężczyzn.
 14. Immunotoksyczność – wpływ związków toksycznych na funkcjonowanie układu odpornościowego.
 15. Podziały komórkowe.
 16. Spermatogeneza i oogeneza – powstawanie i dojrzewanie gamet.
 17. Biologia rozwoju człowieka.
 18. Samodzielne prezentacje uczniów.

Ekologia:

 1. EKO NA CO DZIEŃ– wybrane zagadnienia z ekologii.
 2. EKO NA CO DZIEŃ– wybrane zagadnienia z ekologii.

Podsumowanie:

 1. Praca badawcza na wybrany temat. Przedstawianie wyników prac badawczych.
 2. Nauka przez zabawę: konkursy, quizy przedmiotowe.
 3. Samodzielne prezentacje uczniów.

 

 

Biologia kl. VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Spychała
Termin zajęć: wtorek, godz. 7.05 – 7.50

Celem zajęć jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego, a także zainteresowanie przedmiotem, pogłębienie wiedzy, skierowanie uwagi na tematy i treści wykraczające poza program danej klasy, a także stworzenie możliwości uczenia poprzez doświadczenia. Zaproponowany program może ulec zmianie w trakcie jego realizacji, ze względu na aktualne potrzeby i sugestie uczniów.

Przygotowanie do konkursu przedmiotowego:

 1. Życie na różnych poziomach organizacji – od genu do ekosystemu – omówienie najważniejszych zagadnień.
 2. Budowa i funkcjonowanie komórki – powtórzenie.
 3. Skład chemiczny organizmów.
 4. Klasyfikowanie organizmów.
 5. Różnorodność wirusów i bakterii, protistów i grzybów.
 6. Budowa kwasów nukleinowych.
 7. Podstawy dziedziczenia.
 8. Mutacje genetyczne.
 9. Choroby genetyczne.
 10. Analiza rodowodów.
 11. Biotechnologia molekularna.
 12. Ekologia – rozszerzenie wiadomości.

Dodatkowe zagadnienia:

 1. Endokrynologia kręgowców niższych.
 2. Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne.
 3. Biologia rozwoju człowieka.
 4. Efekty toksyczności – wpływ na rozród kobiet i mężczyzn.
 5. Samodzielne prezentacje uczniów.

 

Historia kl. VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Piotr Rogoziński.
Termin zajęć: poniedziałek, godz. 14.30-15.15

Celem zajęć jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego, a także zainteresowanie przedmiotem, pogłębienie wiedzy.
Tematyka: Polacy na tle historii Europy i świata w XIX i XX wieku.

Zakres omawianego materiału:

Zakres omawianego materiału:

  • Praca ze źródłami historycznymi (teksty, ikonografia)
  • Praca z mapą historyczną i konturową. Tworzenie map tematycznych.
  • Źródła multimedialne (strony www, oferty i zasoby muzealne, filmy edukacyjne).
  • Wielka historia w moim regionie.
  • Krakowski renesans i barok.
  • Warszawa czasów stanisławowskich
  • Postać Kościuszki – bohater na miarę współczesnych czasów
  • Powstanie krakowskie i jego ślady w naszym mieście.
  • Rewolucja przemysłowa w Krakowie.
  • Architekt Talowski i jego dzieła.
  • Wielka Wojna w Galicji.
  • Traktat wersalski, nowy stary ład w Europie.
  • Narodziny totalitaryzmów XX wieku.
  • Kraków czasu okupacji.
  • Małopolskie szlaki powietrzne – pomoc dla powstańczej Warszawy
  • Getto i obóz koncentracyjny w Krakowie.
  • Polacy na frontach II wojny światowej.
  • Od sojuszu do zimnej wojny.
  • Nowa Huta wczoraj i dziś
  • Polska droga do wolności.
Historia kl. VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Piotr Rogoziński.
Termin zajęć: poniedziałek, godz. 15.20-.16.05

Celem zajęć jest przede wszystkim przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego, a także zainteresowanie przedmiotem, pogłębienie wiedzy.
Tematyka: Polacy na tle historii Europy i świata w XIX i XX wieku.

Zakres omawianego materiału:

 • Praca ze źródłami historycznymi (teksty, ikonografia)
 • Praca z mapą historyczną i konturową. Tworzenie map tematycznych.
 • Źródła multimedialne (strony www, oferty i zasoby muzealne, filmy edukacyjne).
 • Wielka historia w moim regionie.
 • Powstanie krakowskie i jego ślady w naszym mieście.
 • Rewolucja przemysłowa w Krakowie.
 • Architekt Talowski i jego dzieła.
 • Wielka Wojna w Galicji.
 • Traktat wersalski, nowy stary ład w Europie.
 • Narodziny totalitaryzmów XX wieku.
 • Kraków czasu okupacji.
 • Getto i obóz koncentracyjny w Krakowie,
 • Polacy na frontach II wojny światowej.
 • Od sojuszu do zimnej wojny.
 • Polska Rzeczpospolita Ludowa
 • Polska droga do wolności.
Informatyka VI

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Piotr Fudala
Termin zajęć: poniedziałek, godz. 14.30 – 15.15

Tematyka zajęć:

HTML / CSS / JavaScript :
Uczestnicy poznają trzy fundamentalne technologie WWW. Dzięki min stworzą przejrzyste, funkcjonalne strony internetowe według obecnych standardów. Dzięki językowi JavaScript nauczą się wpływać na wygląd i treść strony. Wprowadza to naturalnie i stopniowo w świat programowania, także obiektowego. Stworzone skrypty/programy dają natychmiastowo ciekawe rezultaty wizualne sprawiając dużą satysfakcję uczniom.
⦁ Tworzenie dokumentów HTML w oparciu o HTML 5 , kaskadowe arkusze stylów CSS oraz skrypty JavaScript
⦁ Struktura dokumentu HTML i znaczniki określające treść
⦁ Struktura drzewa znaczników HTML – dzieci, potomkowie, przodkowie itp.
⦁ Sposoby zagnieżdżania arkusza stylów CSS w dokumencie HTML
⦁ HTML Box Model
⦁ Standardy tworzenia stron WWW
⦁ Wprowadzenie do JavaScript
⦁ Java DOM – połączenie HTML z JavaScript
⦁ Zmiana atrybutów elementów HTML oraz stylów z poziomu JavaScript
⦁ Tworzenie i usuwanie elementów HTML z poziomu JavaScript
⦁ Tworzenie dynamicznie zmieniającej się zawartości strony WWW

oraz  uczestnicy będą zajmować się:

 • zagadnieniami ze świata informatyki, techniki komputerowej oraz szerzej, matematyki i elektroniki,
 • technologiami i standardami wykorzystywanymi obecnie i w przeszłości,
 • budową komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • podstawami systemu Linux,
 • podstawami sieci komputerowych.
Informatyka VII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Piotr Fudala
Termin zajęć: czwartek, godz. 7.05-7.50

Zajęcia mają na celu pobudzenie i rozwinięcie zmysłu programistycznego u Uczestników.

Zakres materiału

Algorytmika

 • Metody zapisu algorytmów (lista kroków, schemat blokowy, pseudokod)
 • Symbole stosowane w schematach blokowych
 • Algorytmy liniowe, warunkowe, iteracyjne, wyszukiwania i porządkowania
 • Tworzenie, analiza i interpretacja algorytmów zapisanych w różnych postaciach
 • Pętle poleceń
 • Funkcje
 • Rekurencja
 • Obiekty i klasy jako sposób przeniesienia świata rzeczywistego do komputera
 • Projektowanie i modelowanie zależności między obiektami i klasami

i/lub

Programowanie (iteracyjne, funkcyjne i obiektowe) (Python/C++)
Celem zaproponowanego segmentu jest stworzenie przez uczestników funkcjonalnego programu. W zależności o stopnia trudności, jaki zostanie wybrany, będzie to: program ukrywający wiadomości w obrazkach (Steganografia) i/lub gra edukacyjna/sprawnościowa i/lub kalkulator. Ważnym elementem zajęć będzie integracja logiki programu z interfejsem użytkownika (graficzny interfejs).
⦁ Środowisko programistyczne i pierwszy program  „Hello World!”
⦁ Graficzny Interfejs użytkownika (okienka, przyciski i pola tekstowe)
⦁ Zastosowanie poznanych mechanizmów, algorytmów i zagadnień z podstaw algorytmiki w kodzie wybranego języka (iteracja, instrukcje warunkowe, pętle)
⦁ Struktury danych (zmienne, stałe, listy, tablice)
⦁ Typy zmiennych (m. in. integer, string, bool)
⦁ Wprowadzenie do funkcji (bez argumentów/ z argumentami)
⦁ Funkcje nie zwracające wartości i zwracające wartość
⦁ Zagnieżdżanie funkcji
⦁ Zmienne lokalne i globalne
⦁ Operacje na plikach
⦁ Wprowadzenie do programowania obiektowego

 

Informatyka VIII

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Piotr Fudala
Termin zajęć: poniedziałek, godz. 15.20 – 16.05

Zajęcia mają na celu pobudzenie i rozwinięcie zmysłu programistycznego u Uczestników.

Zakres materiału

Programowanie (iteracyjne, funkcyjne i obiektowe) (Python/C++)
Celem zaproponowanego segmentu jest stworzenie przez uczestników funkcjonalnego programu. W zależności o stopnia trudności, jaki zostanie wybrany, będzie to: program ukrywający wiadomości w obrazkach (Steganografia) i/lub gra edukacyjna/sprawnościowa i/lub kalkulator. Ważnym elementem zajęć będzie integracja logiki programu z interfejsem użytkownika (graficzny interfejs).
⦁ Środowisko programistyczne i pierwszy program  „Hello World!”
⦁ Graficzny Interfejs użytkownika (okienka, przyciski i pola tekstowe)
⦁ Zastosowanie poznanych mechanizmów, algorytmów i zagadnień z podstaw algorytmiki w kodzie wybranego języka (iteracja, instrukcje warunkowe, pętle)
⦁ Struktury danych (zmienne, stałe, listy, tablice)
⦁ Typy zmiennych (m. in. integer, string, bool)
⦁ Wprowadzenie do funkcji (bez argumentów/ z argumentami)
⦁ Funkcje nie zwracające wartości i zwracające wartość
⦁ Zagnieżdżanie funkcji
⦁ Zmienne lokalne i globalne
⦁ Operacje na plikach
⦁ Wprowadzenie do programowania obiektowego