NASZA OFERTA

Z naszymi uczniami pracujemy w oparciu o nowoczesne metody, które rozwijają twórcze myślenie oraz kształtują umiejętność analitycznego podejścia do rzeczywistości. Stawiamy na wysoki poziom nauczania. Posiadamy w ofercie dwa języki obce: angielski w wymiarze 5 godz./tyg. realizowany przez 8 lat oraz do wyboru od klasy IV j. niemiecki lub j.hiszpański w wymiarze 4 godz./tyg. Umożliwiamy uczniom przyswajanie i prezentację wiedzy oraz umiejętności w trakcie obowiązkowych lekcji i zajęć realizowanych w ramach tzw. „rozszerzeń” (z języka polskiego,  matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki), licznych kołach zainteresowań prowadzonych przez nauczycieli (m. in. koła olimpijskie, koła teatralne w języku angielskim, hapkido,  gry zespołowe, koło muzyczne, Trening Umiejętności Społecznych, Trening uważności dla nastolatków metodą Eline Snel), a także trenerów zewnętrznych (m. in. szachy, zajęcia z programowania, taniec, zajęcia teatralne, zajęcia z szycia i projktowania odzieży – Mała modnisia). Kształtujemy umiejętności pracy w grupie oraz indywidualnego rozwoju ucznia przy wsparciu wychowawców, kadry pedagogicznej i zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wysoki poziom nauczania zapewniamy dzięki:

 • pracy w zespołach liczących maksymalnie 20 uczniów,
 • doświadczonej i przyjaznej kadrze pedagogicznej i administracyjnej,
 • odpowiednim warunkom pracy panującym w salach lekcyjnych. Przestrzeń szkoły jest przyjazna,  zorientowana na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Klasy pierwsze uczą się na oddzielnym poziomie, gdzie w kameralnych warunkach adaptują się do wymagań szkolnych w pierwszym roku nauki,
 • nowoczesnym i doskonale wyposażonym pracowniom przedmiotowym, Posiadamy m.in. pracownie: geograficzno-przyrodniczą, językową, informatyczną, fizyczno – chemiczną, muzyczną, humanistyczną, własną salę gimnastyczną i boiska szkolne,
 • trosce o częsty kontakt ze słowem pisanym w bibliotece szkolnej,
 • zwiększonej względem minimum określonym przez MEN, tygodniowej liczbie obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Co praktyce oznacza, że:

 

 • w I-szym etapie edukacyjnym obejmującym klasy I-III, oferujemy:
  • 2 godziny tygodniowo więcej tzw. edukacji wczesnoszkolnej,
  • realizację w ramach odrębnych zajęć tj. prowadzonych przez innych nauczycieli: edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, informatyki oraz wychowania fizycznego (obok zajęć na sali gimnastycznej, oferujemy także naukę pływania na basenie).
  • 5 godzin tygodniowo rozszerzonego programu nauki języka angielskiego realizowanego z podziałem na grupy,
  • dodatkowe przedmioty ujęte w tygodniowym planie zajęć: hapkido, kaligrafia, gabinet informatyczny, gabinet artystyczny, gabinet przyrodniczy, „Klub Młodego Naukowca” oraz Mindfulness – trening uważności,
  • opiekę świetlicową w godzinach 07.00 – 17.30,
  • liczne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
  • obiady w formie cateringu dostarczanego przez firmę zewnętrzną.
 • w II-gim etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV-VIII, oferujemy:
  • zwiększoną tygodniową ilość zajęć obowiązkowych (j. polski, matematyka),
  • 5 godzin tygodniowo rozszerzonego programu nauki języka angielskiego realizowanego w podziale na grupy,
  • od klasy IV obowiązkowy drugi język obcy w wymiarze 4 godzin tygodniowo, realizowany w podziale na grupy. Do wyboru j. niemiecki lub j. hiszpański,
  • od klasy VI możliwość realizowania na podstawie wyboru/deklaracji ucznia/rodzica dodatkowych zajęć na poziomie rozszerzonym (do wyboru: matematyka, biologia, geografia, historia, fizyka, chemia)
  • wychowanie fizyczne, w tym zajęcia na basenie,
  • liczne zajęcia dodatkowe i konsultacje, które sprawiają, że uczniowie posługują się biegle językami (zarówno polskim jak i językami obcymi) w mowie i piśmie oraz rozwijają swoje kompetencje i zainteresowania, przygotowując się do aktywnego udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych.

Cykliczne imprezy szkolne, organizowane przy współudziale uczniów, rodziców i nauczycieli, stwarzają możliwość prezentacji naszych dokonań, wiedzy, umiejętności. Są to jasełka, przeglądy teatralne „Artostrada”, obchody świąt i Dnia Patrona szkoły, imprezy kulturalne, wiosenne zielone szkoły i jesienne rajdy.

Życzliwa atmosfera tworzona przez pracowników szkoły sprawia, że uczniowie i rodzice mogą liczyć na naszą pomoc i zainteresowanie w każdej sytuacji.

Elementy oferty edukacyjnej

PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawa programowa czyli zestaw określonych celów, treści, umiejętności oraz sposobu ich realizacji w obrębie każdego obowiązkowego przedmiotu nauczania,  stanowi główny element kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Jego realizacja powierzona jest nauczycielom, którzy z pasją, w ciekawy i angażujący uczniów sposób, wprowadzają kolejne treści nauczania.

Obowiązkową liczbę godzin traktujemy jednak jako punkt wyjścia do budowania oferty edukacyjnej naszej szkoły.

 

GODZINY PONADPROGRAMOWE

W szkole obowiązkowa liczba godzin przekracza to, czego wymaga podstawa programowa.

Na przykład w klasie IV uczniowie mają nie trzy godziny języka angielskiego (czego wymaga podstawa programowa) ale pięć, oprócz tego także cztery godziny tygodniowo drugiego języka obcego.

Więcej, niż w szkołach realizujących tylko podstawę programową, jest także zajęć z matematyki, historii czy języka polskiego.

W pięcioletnim okresie nauczania uczniowie mają więcej o 30% godzin zajęć niż przewiduje podstawa programowa.

ROZSZERZENIA PRZEDMIOTÓW

Rozszerzenia to opcjonalne zajęcia, podczas których uczniowie mogą w stopniu zaawansowanym, przekraczającym podstawę programową, rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności z wybranych przedmiotów (matematyki, historii, nauk przyrodniczych oraz informatyki).

Rozszerzenia są opcjonalne, uczniowie wraz z rodzicami, po zapoznaniu się z programem, sami podejmują decyzję dotyczącą wyboru zajęć. Uczeń może wybrać dowolną liczbę rozszerzeń. Praca uczniów na tych zajęciach nie jest oceniana i nie są wykazywane na świadectwach. Na zakończenie roku uczniowie otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w tego typu zajęciach.

KOŁA I ZAJĘCIA DODATKOWE

Dodatkowym elementem naszej oferty są ciekawe i rozwijające koła zainteresowań, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać się wybranym przez siebie kierunku.