Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/ w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać — co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

W związku z powyższym w naszej szkole w dniu 5 listopada 2018 roku została przeprowadzona próbna ewakuacja. Plan zakładał ewakuację osób z poszczególnych kondygnacji budynku w ustalone miejsce zbiórki. W ćwiczeniach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi. Alarmowanie i praktyczne wykonanie próbnej ewakuacji przebiegło bardzo sprawnie, z zachowaniem zasad BHP. Po omówieniu przebiegu ćwiczeń uczniowie powrócili do klas.